Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Welcome to ME KMITL!

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 จำนวน 8 คน ที่บริษัท BLCP Power และ Continental Automotive (Thailand) จ. ระยอง มีเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ ผู้สนใจขอรายละเอียด สมัคร และสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ ดร.เสริมศักดิ์ ภายในวันที่ 24 มี.ค. 57 "จะเป็นวิศวกรก้าวไกล ต้องไปสหกิจศึกษา".........

ประวัติความเป็นมาของ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี  พุทธศักราช  2519 ได้เริ่มการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรับนัก
ศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตร  5 ปี   โดยรับร่วมกับภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พุทธศักราช 2523 มีนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจบการศึกษา
เป็นรุ่นแรก

ปี พุทธศักราช 2526 ได้แยกรับนักศึกษาเป็นของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยตรง

ปี พุทธศักราช 2532 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปี พุทธศักราช 2544 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปี พุทธศักราช 2556 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง


ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นภาควิชาฯ  ที่ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล   อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทาง ด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยมีห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน และขั้นสูง    ทำให้นักศึกษาสามารถฝึก ทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในงานวิศวกรรม   นอกเหนือจากทฤษฏีที่เรียนรู้ในห้องเรียน   ทำให้สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก   รวมทั้งงานให้บริการแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ

Read more!
11-12 2013

Latest News

border
 • อาจารย์วิศวเครื่องกลเป็นประธานเปิดงานขันโตกแคแสด 56

  ผศ.พงษ์ศักดิ์ คำมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นประธานเปิดงานขันโตกแคแสด 56 ซึ่งจัดงานโดยชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา สจล. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 .........................Read more>>

 • อาจารย์วิศวเครื่องกลได้รับ Best Paper Award from E-Nett 2013

  รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความ “อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยม ต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน” และจากบทความ “อิทธิพลของการจัดวางแผ่นกั้นออริฟิตรูปตัววีต่อโครงสร้างการไหลและการถ่ายเทความร้อนแบบราบเรียบในท่อจัตุรัส” จากงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (E-Nett 2013 ) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 .........................Read more>>

 • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทดแทนรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมัน

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการ” ทดลองสาธิตการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ใช้พลังงานจากฟอสซิล ให้กับผู้เกี่ยวข้องในภาคเหนือตอนบนตัวแทนหน่วยงานราชการอบต.วิทยาลัยเทคนิคผู้ประกอบการเอกชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์.................................Read more>>

 • ตัดตอน...LPG

  คมชัดลึก 22-02-56 ตอน ตัดตอน...LPG ? ผู้ร่วมรายการ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ วิศวกรรมฯ เครื่องกล สจล., รุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจา) เว็บมาสเตอร์ GasThai.Com, แม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้ง.............................Read more>>

 • เตาหุงต้มอาหารจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

  เตาหุงต้มอาหารจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ผลงานของ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห­ารลาดกระบัง และอาจารย์อาวุธ อภิรัตนากูล แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมด้วยคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีมหานคร........... Read more>>

 • back to top Show All